ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง