ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง