องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางกัณหา พวงพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 0970499848
น.ส.อรชุดา บุญเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0832629147
น.ส.ปรมาพร ศรีมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน