องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชชุพันธ์ ไชยกันยา
ปลัด อบต.วังสามัคคี
โทร : 0898420335
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ บัวนิล
รองปลัด อบต.วังสามัคคี
โทร : 0935381551
นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0895695289
นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทร : 0895695289
นายณรงค์ศักดิ์ ณุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0962497659
นางพิกุล ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0933290330
นางกัณหา พวงพิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 0970499848