องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังสามัคคี
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นายชูศักดิ์ ยันตะบุศย์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทร : 0895695289
นางสาวทวีพร แสงสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร : 0834847605
นางสาววรรณิภา เรือนสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
โทร : 0967293384
นายอัครเดช สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : 0935592332
นางสาวนิรมล นาเมืองรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.กาญจนา แสงไสย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนีรนุช วินทะไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสาวิตรี ศรีละวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภัสนันท์ บุญสุข
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
นางสาวสุจิตตา ปากวิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)
นายมนตรี จันทะคะมุด
จ้างเหมาบริการ
นายประสิทธิ์ ศรีวะรา
จ้างเหมาบริการ